Văn chương

Thơ vui: Đòi quà
Bỏ lại những mùa hoa
Mùa đông đến sớm