TCB On The Way

1 tuần trước 19

TCB On The Way

RSI phân kỳ + Volume Giảm + mô hình 3 đỉnh + giá đang được giữ chân khá yếu
2 kịch bản:
- KB1: giá break key level tăng > kịch bản giảm > 70%
- KB2: Giá break mô hình + retest thành công > kịch bản tăng> 30%

Nguồn bài viết