Buy USDJPY

1 tuần trước 14

Buy USDJPY

Hôm qua mình đã có một lệnh sell UJ tại giá 109.700 và cán sl, hôm nay giá đã breakout khỏi vùng giá quan trọng và đang có tín hiệu quay đầu.
Hôm nay mình sẽ canh Buy tại 2 vùng giá 1930-1960 (RR:1/3), vùng giá thứ 2 là 109.700-109.730(RR:1/3)

Nguồn bài viết