Vấn đề xảy ra với Tập đoàn FLC ảnh hưởng như thế nào đến Bình Định?

2 tháng trước 10

các tồn tại xảy ra với Tập đoàn FLC có ảnh hưởng đến tiến độ triển khai đầu tư của tập đoàn, nhưng đều được xử lý theo quy định, khả năng tác động đến phát triển KT-XH của tỉnh là thấp.

Nguồn bài viết