Thơ trào phúng:Khuyên can

1 tuần trước 14
Chú thích ảnh

Một li…hai li… lại ba li… 

Tửu vô ngôn xuất… xuất tì tì… 

Đất, trời, sông biển… linh tinh chuyện 

Múa mép khua môi lợi ích chi ?

Một chai… hai chai… lại ba chai 

Máu sĩ hung lên trổ võ tài 

Thượng chân hạ tay… trò đấm đá 

Bưu đầu mẻ trán sứt vành tai 

Một câu… hai câu… lại ba câu 

Mạo muội khuyên can cậu ấm đầu 

Bê tha bệ rạc chè chén lắm 

Lẻo khẻo mạng kia giữ chẳng lâu. 

Nguồn bài viết