Keylevel CADJPY: Chờ bán

2 tháng trước 37

Keylevel CADJPY: Chờ bán

Keylevel CADJPY: Chờ bán
Key tăng bị phá
Chờ bán tại key đỏ

Nguồn bài viết